• Reklama

Regulamin Forum

Regulamin Forum

Postprzez E-Day » czerwca 17th, 2011, 10:43 pm

Ujednolicony tekst Regulaminu, uwzględniający wprowadzone zmiany

1. Definicje

1.1. Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

a. Właściciel - osoba będąca właścicielem domeny e-day.pl, w ramach której założono forum "Sicz Banitów"
b. Forum - zorganizowana, wyodrębniona funkcjonalnie część witryny e-day.pl, zawierająca się na jej podstronie lub podstronach, służąca wymianie informacji i poglądów przez Użytkowników. Forum obejmuje również podfora.
c. Użytkownik - każda osoba korzystająca z Forum lub z innej części witryny e-day.pl, niezależnie od tego, czy dokonała ona wcześniejszej rejestracji.
d. Moderator, Administrator - osoby, którym Właściciel powierzył utrzymywanie porządku na Forum i w związku z tym przyznał szczególne uprawnienia.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z Forum stanowiącego część witryny e-day.pl. Niniejszy regulamin wiąże wszystkich Użytkowników korzystających z Forum "Sicz Banitów".

2.2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Forum w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz przyjmuje do wiadomości, że zakazane jest jakiekolwiek prezentowanie treści zakazanych lub w jakikolwiek sposób naruszających prawa osób trzecich.

2.3. Treści prezentowane na łamach Forum "Sicz Banitów" pochodzą od Użytkowników i nie są uprzednio weryfikowane przez Właściciela. W związku z powyższym faktem Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji uzyskanych z zasobów Forum "Sicz Banitów".

2.4. Wszystkie wypowiedzi prezentowane na Forum "Sicz Banitów" są opiniami ich autorów za które odpowiedzialność ponoszą oni sami. Administratorzy, Moderatorzy i webmasterzy Forum nie odpowiadają w żaden sposób za treść prezentowanych na forum opinii i wypowiedzi.

2.5. Administratorzy, Moderatorzy i webmasterzy Forum "Sicz Banitów" nie biorą żadnej odpowiedzialności za łamanie przez Użytkowników Forum praw autorskich osób trzecich. W razie stwierdzenia łamania praw autorskich proszę się kontaktować bezpośrednio z Użytkownikiem dopuszczającym się tego czynu z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie Administratora Forum.

2.6. Wypowiedzi prezentowane na Forum "Sicz Banitów" są własnością intelektualną autorów i objęte są prawem autorskim. Wykorzystywanie całości wypowiedzi lub ich fragmentów możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą autora z podaniem źródła.

2.7. Wszystkie prezentowane zdjęcia, rysunki lub inne załączone pliki na Forum "Sicz Banitów" są własnością użytkowników i podlegają prawom autorskim. Jakiekolwiek ich kopiowanie bez zgody autora jest kategorycznie zabronione. Każdy użytkownik forum jest osobiście odpowiedzialny za wszystkie publikowane przez siebie materiały, włącznie z odpowiedzialnością za łamanie praw autorskich w przypadku publikowania materiałów takim prawem objętych. Administratorzy, moderatorzy i webmasterzy Forum nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za publikowane zdjęcia, rysunki czy jakiekolwiek inne materiały. Publikując zdjęcia, autor automatycznie wyraża zgodę na używanie ich w ramach Forum "Sicz Banitów".

2.8. Forum "Sicz Banitów" nie ma charakteru bazy wiedzy, nie może więc służyć jako jedyne źródło informacji o stosowaniu metody doktora Dukana. Właściciel ani Moderatorzy Forum nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wykorzystania publikowanych na Forum informacji dotyczących stosowania tej metody lub innych spraw związanych ze zdrowiem.

2.9. Forum "Sicz Banitów" zostało utworzone jako amatorskie, nie ma charakteru komercyjnego. Nie jest przeznaczone dla Użytkowników wymagających profesjonalnych usług i wysokiej jakości warunków korzystania. Właściciel ani Moderatorzy Forum nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niedociągnięć technicznych.

3. Zasady uczestniczenia w Forum

3.1. Zabronione jest w szczególności:
3.1.1. Jakiekolwiek udostępnianie za pomocą Forum materiałów uzyskanych nielegalnie bądź w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego,
3.1.2. Rejestracja/korzystanie z więcej niż jednego loginu. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego postanowienia jeden (lub więcej loginów Użytkownika) mogą zostać zablokowane przez Właściciela.
3.1.3. Udostępnianie danych umożliwiających korzystanie z loginu Użytkownika osobom trzecim.
3.1.4. Rozpowszechnianie treści o charakterze pornograficznym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, jak również treści o obraźliwym charakterze bądź naruszających obowiązujące standardy etyczne, w szczególności obowiązuje zakaz używania obraźliwych lub wulgarnych słów, złośliwości w stosunku do innych Użytkowników, grup i społeczności rasowych, wyznaniowych czy instytucji.
3.1.5. Rozpowszechnianie treści zachęcających do nienawiści, przemocy i złośliwości.
3.1.6. Rozpowszechnianie, bez zgody Właściciela, reklamy w każdej postaci, w tym kryptoreklamy. W szczególności zakaz dotyczący rozpowszechniania treści propagujących korzystanie z pornografii, narkotyków, anabolików, niedozwolonych leków, wątpliwych produktów. Zakaz nie dotyczy informacji lub ofert dotyczących produktów lub usług zamieszczonych w celach informacyjnych, w związku z tematem danego wątku. Konta, których cechy wskazują na to, że zostały założone wyłącznie w celach reklamowych, będą usuwane bez ostrzeżenia.
3.1.7. Rozpowszechnianie treści zachęcających do szkodliwych zachowań lub propagujących takie zachowanie, które mogą prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia.
3.1.8. Publikowanie informacji niesprawdzonych, nierzetelnych lub mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników.
3.1.9. Publikowanie tych samych lub bardzo podobnych informacji w wielu działach forum.
3.1.10. Publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
3.1.11. Korzystanie w postach Użytkowników z czcionki koloru czerwonego i kolorów odcieniem podobnych do czerwonego. Mogą korzystać z niego WYŁĄCZNIE Moderatorzy i Administratorzy podczas wykonywania swoich uprawnień.

3a. Ograniczenia w dostępie do zasobów Forum
3a.1. Wprowadza się ograniczenia w korzystaniu z niektórych zasobów Forum.
3a.2. Ogólnodostępne pozostają działy informacyjne (takie jak Regulamin, Metoda Pierre Dukana) i korzystanie z nich nie podlega ograniczeniom.
3a.3. Niektóre działy Forum, związane z życiem społeczności Forum, są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
3a.3.1. Działy Forum, które w ocenie Moderatorów i Administratorów mogą zawierać treści nieprzeznaczone dla ogółu, są dostępne tylko dla użytkowników aktywnych.Do działów tych należą:
- Sekretne Dzienniki
- Mała Galeria
- Sabaty, zloty i inne spotkania
3a.3.2. Aktywność użytkowników określa się liczbą oraz jakością opublikowanych postów.
3a.3.3. Nowy użytkownik, który chce zostać uznany za aktywnego i jako taki korzystać z zasobów, o których mowa w punkcie 3a.3.1, przede wszystkim powinien się przedstawić w dziale Who is Who.
3a.3.4. Posty niewnoszące żadnych treści, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zostały opublikowane tylko w celu uzyskania dostępu do tych zasobów Forum, które nie są ogólnie dostępne, będą kasowane.
3a.3.5. W szczególnych przypadkach dostępność niektórych działów Forum może zostać dalej ograniczona. Określenie zasad ograniczania dostępu należy do kompetencji Moderatorów i Administratorów.


3.2. Użytkownik zobowiązany jest do publikowania wypowiedzi związanych z tematem dyskusji prowadzonej w ramach danego wątku lub w ramach danego podforum. Powyższa zasada dotyczy w szczególności forów zawierających takie treści, jak przepisy kulinarne czy porady. Tytuł zakładanego wątku powinien odzwierciedlać jego treść.

3.3. Użytkownik ma prawo do modyfikowania treści swoich postów, nie ma jednak prawa żądać od Administratora oraz Moderatorów usunięcia swoich postów, bowiem decyzja o umieszczeniu ich na Forum jest traktowana jako równoznaczna z decyzją nieodpłatnego przeznaczenia ich do użytku publicznego. W szczególnych przypadkach, na wniosek autora Moderatorzy mogą je jednak usuwać.

3.4. Użytkownik nie ma prawa pouczania innych użytkowników, ponieważ funkcje porządkowe na Forum pełnią Administratorzy i Moderatorzy. Posty niezgodne z regulaminem lub łamiące prawo należy zgłaszać do zmoderowania.

3.5. Użytkownik zobowiązany jest do rozsądnego korzystania z tych elementów Forum, które wiążą się z dużym zużyciem miejsca na dysku lub z generowaniem dużego ruchu sieciowego. Wiadomości, w których dołączono nienaturalnie duże załączniki mogą być modyfikowane a nawet usuwane przez Administratorów lub Moderatorów Forum.

3.6. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego wykonywania poleceń Moderatora lub Administratora, jeśli dotyczą one spraw związanych z przestrzeganiem Regulaminu lub porządku na Forum.

4. Moderatorzy
4.1. Moderatorzy, podobnie jak Administrator, pełnią swoje funkcje społecznie, mając na celu zapewnienie możliwie najwyższego komfortu użytkowania Forum. Moderatorzy mogą:
4.1.1. Wydawać polecenia Użytkownikom, co do poprawnego korzystania z Forum, w tym określać zasady uczestnictwa w danym podforum.
4.1.2. Udzielać upomnień i ostrzeżeń oraz blokować Użytkowników, którzy nie stosują się do poleceń, jak również zasad określonych w Regulaminie.
4.1.3. W przypadku powtarzających się naruszeń lub niestosowania się do poleceń Moderatorów zablokować konto Użytkownika na stałe.
4.1.4. Dostosować treść Forum, aby była zgodna z zasadami określonymi w Regulaminie w szczególności poprzez: edycję wpisów, ich usuwanie oraz przenoszenie do innego forum w ramach Forum "Sicz Banitów".
4.1.5. Używać, podczas wykonywania swoich uprawnień, czcionki koloru czerwonego i kolorów odcieniem podobnych do czerwonego.

4.2. Moderatorzy powoływani są przez Właściciela.

4.3. Do obowiązków Moderatorów nie należy udzielanie porad, w tym dotyczących stosowania metody doktora Dukana.

4.4. Nie należy krytykować i podważać autorytetu Administratorów ani Moderatorów w kwestiach regulaminowych. W sytuacjach konfliktowych decyzja Administratora bądź Moderatora jest ostateczna. Kwestią priorytetową jest, by na Forum panował porządek, a osoby dyskutujące miały komfort w wyrażaniu własnych myśli.

4.5. Usuwanie ze swoich postów informacji od Administratora bądź Moderatora jest surowo zabronione. W szczególnych przypadkach może to zostać potraktowane jako rażące naruszenie Regulaminu i skutkować czasowym lub stałym zablokowaniem konta Użytkownika.

5. Środki dyscyplinujące

5.1. Za łamanie zasad Regulaminu Użytkownik może otrzymać od Administratora bądź Moderatora ostrzeżenie. Otrzymanie trzeciego ostrzeżenia może skutkować zablokowaniem konta na określony czas, a w przypadku powtarzającego się łamania Regulaminu - trwałym usunięciem konta z Forum.

5.2. W przypadku szczególnie rażącego naruszenia prawa, zasad współżycia społecznego, norm etycznych lub postanowień Regulaminu, konto Użytkownika może zostać trwale usunięte bez ostrzeżenia.

5.3. Każdy Użytkownik ma prawo zgłoszenia do moderacji postu, który - jego zdaniem - narusza prawo, zasady współżycia społecznego, normy etyczne lub postanowienia Regulaminu.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Użytkownik, rejestrując się na Forum "Sicz Banitów" ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptować go i przestrzegać jego postanowień. Użytkownik w tym momencie przyjmuje na siebie wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z jego łamania.

6.1a. W celu zakończenia rejestracji nowego użytkownika niezbędne jest wyrażenie zgody przez Administratora. Administrator nie będzie akceptował nowych użytkowników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zakładają konto do celów sprzecznych z Regulaminem Forum.

6.2. Korzystanie z Forum, w szczególności dokonanie rejestracji, jest równoznaczne z oświadczeniem o przyjęciu Regulaminu do wiadomości i stosowania.

6.3. W przypadku braku logowania się Użytkownika na konto w czasie dłuższym niż 6 miesięcy, konto to może zostać usunięte jako nieaktywne i niewykorzystywane.
6.3.1. W przypadku kont, których właściciel nie napisał ani jednego posta, konto jest usuwane bez ostrzeżenia.
6.3.2. W przypadku kont, których właściciel wykazywał się aktywnością, zanim przestał się logować na Forum, Moderator lub Administrator może przed usunięciem konta wysłać informacyjny e-mail.
6.3.3. Użytkownik zdecydowany na definitywne zakończenie korzystania z Forum może poinformować o tym fakcie Moderatora lub Administratora. Powyższe upoważnia Moderatora lub Administratora do usunięcia konta, jednak nie stanowi podstawy do żądania usunięcia postów opublikowanych przez tego użytkownika.


6.4. Użytkownik, w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Właściciela Forum "Sicz Banitów" przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez Użytkownika, przejmuje na siebie w całości konsekwencje ewentualnego postępowania sądowego i jego następstw.

6.5. Administratorzy oraz Moderatorzy Forum "Sicz Banitów" zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na Forum. Administratorzy i Moderatorzy Forum nie mają obowiązku informowania poszczególnych Użytkowników o wprowadzanych zmianach.


Informacja o zmianach:
KOLOREM oznaczono zmiany wprowadzone z dniem 14 września 2011 r.
KOLOREM oznaczono zmiany wprowadzone z dniem 1 grudnia 2012 r.
Kłamstwo jest jedyną ucieczką słabych
Stendhal
Avatar użytkownika
E-Day

ADMINISTRATOR
 
Posty: 7819
Dołączył(a): czerwca 15th, 2011, 7:10 pm
Lokalizacja: Mikołów

Powrót do Regulamin

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron